Arbeca celebra una missa d’acció de gràcies per la beatificació

Aquest passat diumenge, dia 24 de març, l’endemà de la beatificació del Dr. Marià Mullerat i Soldevila, es va celebrar la missa d’acció de gràcies presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, a l’església parroquial de Sant Jaume Apòstol d’Arbeca. La missa es va escaure el mateix dia del natalici del beat Marià Mullerat.

La missa va ser concelebrada per Mn. Manuel Borges, administrador parroquial; el vicari general de l’arxidiòcesi, Mn. Joaquim Fortuny i prop d’una vintena de preveres de l’arxidiòcesi. També va comptar amb l’assistència de familiars del nou beat, entre els quals hi havia les seves tres filles; l’alcalde d’Arbeca, Sr. Joan Miquel Simó acompanyat d’altres membres del consistori arbequí i nombrosos fidels del poble i de l’arxiprestat.

A l’inici de la celebració el Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, ha llegit les paraules pronunciades pel Sant Pare Francesc després del rés de l’Àngelus dominical. «Ahir a Tarragona va ser beatificat Marià Mullerat i Soldevila, pare de família i metge, jove, de 39 anys, el qual es va fer càrrec del sofriment físic i moral dels seus germans, testimoniant amb la vida i el martiri la primacia de la caritat i del perdó. Un exemple per a nosaltres, que tant ens costa perdonar. Ell intercedeix per nosaltres i ens ajuda a recórrer els camins de l’amor i la fraternitat malgrat les dificultats i tribulacions. Un aplaudiment per al nou beat!», va dir el papa Francesc, i a l’església parroquial també va ressonar un aplaudiment en senyal d’alegria per la beatificació.

Un missatge de pau i reconciliació

En l’homilia, el Sr. Arquebisbe va destacar que «la seva beatificació honora tota l’Església de Tarragona, però de manera particular i significativa honora la parròquia on ell va viure i celebrar la seva fe i on va viure el seu compromís com a cristià […]. La parròquia per a ell era la font on rebia la gràcia, la que el mantingué ferm en la fe fins al martiri». Mons. Pujol també va ressaltar que el beat Marià «va morir perdonant i el seu perdó és un do i una exigència per tots nosaltres. […] El missatge de la beatificació no pot ser un altre que la pau i la reconciliació».

El prelat, en les seves paraules, va tenir un record i pregària especial per als seus convilatans que van ser morts junt amb ell: Josep Sans, Llorenç Segarra, Manuel Pont, Joan Gras i Llorenç Vidal; i també va fer esment de Mn. Jaume Ciurana que «promogué amb la decisió que li era tant pròpia la causa de la beatificació» i de la filla gran del beat traspassada recentment.

La veneració de les relíquies del beat i el cant dels nous Goigs van cloure la celebració.

Galeria fotogràfica»

Arbeca celebra una misa de acción de gracies por la beatificación

Este pasado domingo, día 24 de marzo, al día siguiente de la beatificación del Dr. Mariano Mullerat y Soldevila, se celebró la misa de acción de gracias presidida por el Sr. Arzobispo, Mons. Jaume Pujol, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Arbeca. La misa coincide el mismo día del natalicio del beato Mariano Mullerat.

La misa fue concelebrada por Mn. Manuel Borges, administrador parroquial; el vicario general de la archidiócesis, Mn. Joaquim Fortuny y cerca de una veintena de sacerdotes de la archidiócesis. También contó con la asistencia de familiares del nuevo beato, entre los que estaban sus tres hijas; el alcalde de Arbeca, Sr. Joan Miquel Simó acompañado de otros miembros del consistorio de Arbeca y numerosos fieles del pueblo y del arciprestazgo.

Al inicio de la celebración el Sr. Arzobispo, Mons. Jaume Pujol, ha leído las palabras pronunciadas por el Santo Padre Francisco después del rezo del Ángelus dominical. «Ayer en Tarragona fue beatificado Mariano Mullerat y Soldevila, padre de familia y médico, joven, de 39 años, el cual se hizo cargo del sufrimiento físico y moral de sus hermanos, testimoniando con la vida y el martirio la primacía de la caridad y del perdón. Un ejemplo para nosotros, que tanto nos cuesta perdonar. Él intercede por nosotros y nos ayuda a recorrer los caminos del amor y la fraternidad a pesar de las dificultades y tribulaciones. ¡Un aplauso para el nuevo beato!», dijo el Papa Francisco, y en la iglesia parroquial también resonó un aplauso en señal de alegría por la beatificación.

Un mensaje de paz y reconciliación

En la homilía, el Sr. Arzobispo destacó que «su beatificación honra toda la Iglesia de Tarragona, pero de manera particular y significativa honra la parroquia donde él vivió y celebrar su fe y donde vivió su compromiso como cristiano […]. La parroquia para él era la fuente donde recibía la gracia, la que lo mantuvo firme en la fe hasta el martirio ». Mons. Pujol también resaltó que el beato Mariano «murió perdonando y su perdón es un don y una exigencia para todos nosotros. […] El mensaje de la beatificación no puede ser otro que la paz y la reconciliación».

El prelado, en sus palabras, tuvo un recuerdo y oración especial para sus conciudadanos que fueron muertos junto con él: Josep Sans, Lorenzo Segarra, Manuel Puente, Joan Gras y Llorenç Vidal; y también hizo mención de Mn. Jaume Ciurana que «promovió con la decisión que le era tanto propia la causa de la beatificación» y de la hija mayor del beato traspasada recientemente.

La veneración de las reliquias del beato y el canto de los nuevos Gozos cerraron la celebración.

Galeria fotogràfica»