«Per a Marià Mullerat ser metge i alcalde era un apostolat»

La segona conferència quaresmal organitzada per l’arxiprestat de Tarragona va convidar, aquest dilluns dia 18 de març, al P. Pere Cardona, jutge delegat de la Causa de canonització de Marià Mullerat i Soldevila, amb motiu de la seva propera beatificació.

El P. Cardona va centrar l’inici de la seva conferència en la teologia del martiri i el sentit que té en l’Església. «Un màrtir sempre és un intercessor, és un testimoni del seguiment del Crist, s’identifica amb Crist i és un testimoni d’esperança cristiana», va dir.

En un segon moment va destacar alguns trets del perfil biogràfic de Marià Mullerat, com a cristià, alcalde i metge, puntualitzant que «més que dates i anècdotes cal entendre en quin període històric li va tocar viure i com va viure».

«Des de ben jove Marià Mullerat va destacar pel seu compromís. Fou un alumne que es va distingir per la seva aplicació, jovialitat, seriositat i pel seu testimoni i defensa de la fe en tot moment», va ressaltar el P. Cardona. També el va definir com un jove inquiet, perseverant, que es relacionava amb tothom i que es preocupava per la indiferència de la joventut d’aleshores.

«Per a Marià Mullerat ser metge i alcalde era un apostolat. Va ser el metge dels pobres i dels indigents i es guanyà la confiança de molta gent, independentment de tota ideologia i classe social com relaten molts testimonis». L’any 1924 va ser elegit per unanimitat alcalde d’Arbeca, càrrec que va exercir durant dos triennis. «Sempre va procurar pel bé del poble», va expressar.

Segons el P. Cardona, el seu bon fer, també va quedar palès en la publicació quinzenal que ell mateix va dirigir, L’Escut, amb el lema «defensor de tota sana ideologia», que no tenia cap altre objectiu que unir tots els qui convivien en una mateixa terra i treballaven per un mateix ideal.

«Aquesta beatificació no consisteix només en una celebració extraordinària sinó en un acte que, com a cristians de l’Església de Tarragona, ens ha d’interrogar», va dir. «Marià Mullerat va ser per sobre de tot un cristià i mai va renegar de la seva fe. Nosaltres, a partir del seu exemple, també som cridats, allà on sigui, a donar un testimoni coherent de la nostra fe», va cloure.

«Para Marià Mullerat ser médico y alcalde era un apostolado»

La segunda conferencia cuaresmal organizada por el arciprestazgo de Tarragona invitó, este lunes día 18 de marzo, el P. Pere Cardona, juez delegado de la Causa de canonización de Marià Mullerat y Soldevila, con motivo de su próxima beatificación.

El P. Cardona centró el inicio de su conferencia en la teología del martirio y el sentido que tiene en la Iglesia. «Un mártir siempre es un intercesor, es un testimonio del seguimiento de Cristo, se identifica con Cristo y es un testimonio de esperanza cristiana», dijo.

En un segundo momento destacó algunos rasgos del perfil biográfico de Marià Mullerat, como cristiano, alcalde y médico, puntualizando que «más que fechas y anécdotas hay que entender en qué periodo histórico le tocó vivir y cómo vivió».

«Desde muy joven Marià Mullerat destacó por su compromiso. Fue un alumno que se distinguió por su aplicación, jovialidad, seriedad y por su testimonio y defensa de la fe en todo momento», resaltó el P. Cardona. También lo definió como un joven inquieto, perseverante, que se relacionaba con todo el mundo y que se preocupaba por la indiferencia de la juventud de entonces.

«Para Marià Mullerat ser médico y alcalde era un apostolado. Fue el médico de los pobres y de los indigentes y se ganó la confianza de mucha gente, independientemente de toda ideología y clase social como relatan muchos testigos ». En 1924 fue elegido por unanimidad alcalde de Arbeca, cargo que ejerció durante dos trienios. «Siempre procuró por el bien del pueblo», expresó.

Según el P. Cardona, su buen hacer, también quedó patente en la publicación quincenal que él mismo dirigió, El Escudo, con el lema «defensor de toda sana ideología», que no tenía otro objetivo que unir todos los quien convivían en una misma tierra y trabajaban por un mismo ideal.

«Esta beatificación no consiste sólo en una celebración extraordinaria sino en un acto que, como cristianos de la Iglesia de Tarragona, nos interrogará», dijo. «Marià Mullerat fue por encima de todo un cristiano y nunca renegó de su fe. Nosotros, a partir de su ejemplo, también somos llamados, allí donde sea, a dar un testimonio coherente de nuestra fe», concluyó.